Zoek
Prijzen exclusief BTW
Nederlands
Onze Verpakkingen
  Menu Close

  Bestellen vanaf 25 stuksSnelle levering uit voorraadGratis verzending in NL vanaf 125,- (Ex. BTW)Gratis samples om te testen14 dagen bedenktijd

  Algemene voorwaarden

  Algemene voorwaarden Nipak B.V. per 14 maart 2017

   

  Artikel 1: Algemeen

  1.            Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, aanbiedingen, offertes of andersoortige verbintenissen welke Nipak B.V. – ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30087366 en gevestigd aan de 3e Industrieweg te Lopik - (hierna: Nipak) aangaat met een wederpartij (hierna: Koper), tenzij schriftelijk uitdrukkelijk van deze algemene voorwaarden is afgeweken.

  2.            Toepasselijkheid van algemene- of inkoopvoorwaarden van Koper worden door Nipak expliciet afgewezen, tenzij Nipak de gelding van deze voorwaarden schriftelijk uitdrukkelijk heeft aanvaard.

  3.            Indien zich tussen Nipak en Koper (hierna: “Partijen”) een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden (uitdrukkelijk) is geregeld, danwel een artikel uit de voorwaarden op grond van een dwingendrechtelijke bepaling wordt vernietigd of nietig wordt verklaard, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

  4.            Onder Koper dient begrepen te worden iedere natuurlijke- of rechtspersoon en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n), die aan Nipak een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden, diensten, het leveren of verhuren van zaken of goederen in de ruimste zin, danwel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

  5.            Onder Consument dient te worden begrepen de Koper welke – naar het oordeel van Nipak - bij het sluiten van de overeenkomst niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

  Artikel 2: Overeenkomsten, Aanbiedingen, offertes

  1.  De door Nipak uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven. Nipak heeft het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

  2.  In offertes en aanbiedingen vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.  

  3.  De overeenkomst komt eerst tot stand door de schriftelijke orderbevestiging door Nipak dan wel een begin van feitelijke uitvoering door Nipak. Facturering door Nipak hierbij geldt als de schriftelijke orderbevestiging, met dien verstande dat gedeeltelijke facturering van een order geen bevestiging inhoudt van het overige gedeelte van de order.

  4.  Koper is verantwoordelijk voor de juistheid van haar gegevens; het niet juist ontvangen van de orderbevestiging is geen weerhoudsel voor het ontstaan van de overeenkomst.

  5.  Mededelingen door vertegenwoordigers en ander personeel van Nipak, kunnen Nipak alleen binden wanneer deze mededelingen schriftelijk uitdrukkelijk door Nipak zijn bevestigd.

  6.  Nipak heeft de bevoegdheid prijsverhogingen die optreden na de datum van offerte door te berekenen aan de koper. Alleen wanneer de prijsverhoging meer bedraagt dan 15% heeft de koper de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de koper daarbij aanspraak kan maken op schadevergoeding.

  Artikel 3: Levering

  1.  Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering van de gekochte zaken aan het adres waar de koper feitelijk gevestigd is. Wanneer als leveringscondities de "incoterms" is overeengekomen, zullen de op het op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende incoterms van toepassing zijn. Het is Nipak toegestaan de verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd is Nipak bevoegd – doch niet verplicht - elk gedeelte afzonderlijk te factureren. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment deze hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgen de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Wanneer de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken voor rekening en risico van de koper worden opgeslagen. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, aan Nipak verschuldigd zijn.

  2.  De kosten van levering en vervoer komen voor rekening van Koper, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

  3.  Nipak is te allen tijde gerechtigd om vooruitbetaling of zekerheidsstelling van Koper te verlangen alvorens tot levering of verdere levering over te gaan. Indien aan dit verlangen niet op eerste verzoek wordt voldaan, is Nipak bevoegd de overeenkomst te ontbinden onverminderd haar recht op de vergoeding van schade, kosten en interest, die zij dientengevolge lijdt. 

  4.  De overeengekomen levertijd is geen bindende termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de koper Nipak schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij aan Nipak een redelijke termijn van tenminste 14 dagen dient te worden gesteld om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Indien Nipak in verzuim is heeft de koper slechts het recht de overeenkomst te ontbinden. Nipak zal ter zake nimmer aansprakelijk zijn voor enige schade, hoe ook genaamd, door koper dan wel derden te lijden. Koper vrijwaart Nipak ter zake voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook.

   

  5.  Het staat Nipak vrij om voor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper - levering daarbij inbegrepen - derden in te schakelen.

  Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud

  1.            De door Nipak geleverde zaken blijven eigendom van Nipak totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Nipak gesloten overeenkomsten is nagekomen, waaronder dient te worden verstaan doch niet beperkt is tot, de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak / zaken zelf; - Eventuele vorderingen wegens niet-nakomen door de koper van (een) overeenkomst(en). 

  2.            De door Nipak afgeleverde zaken zoals genoemd in artikel 4.1 mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsvoering worden verkocht. Koper is niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. 

  3.            Indien de Koper zijn verplichtingen niet nakomt of Nipak gegronde vrees heeft dat Koper zulks niet zal doen is Nipak gerechtigd afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag, met een maximum van 150%. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Nipak zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden hiervan op de hoogte te stellen.

  4.            De koper verplicht zich op eerste verzoek van Nipak: - de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- en diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven; - alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Nipak op de manier die wordt beschreven in art. 3:239 BW; - de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als eigendom van Nipak; - op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Nipak ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf. Onverminderd het bepaalde in dit artikel heeft Nipak het recht om zonder rechterlijke tussenkomst haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. Nipak behoudt zich tevens het recht voor op volledige vergoeding van schade, kosten, interesten en winstderving.

  Artikel 5: Reclame, garantie en overmacht

  1.            De geleverde zaken dienen direct bij aflevering op waarneembare onvolkomenheden te worden gecontroleerd. Reclames ter zake zichtbare gebreken dienen onmiddellijk schriftelijk bij Nipak te worden gemeld. Reclames ter zake overige gebreken dienen binnen 8 dagen na levering door de koper schriftelijk bij Nipak te worden ingediend. Na deze termijn vloeit er voor Nipak uit enige reclame van de koper geen enkele verplichting voort. Het bewijs dat de geleverde zaken en de verpakking daarvan ten tijde van de aflevering gebreken vertoonden, dient door de koper te worden geleverd. Op koper rust de bewijslast dat de zaken waarop de reclame betrekking heeft dezelfde zijn als die welke door Nipak zijn geleverd. Ook indien koper tijdig reclameert, blijft de verplichting van de koper tot betaling en afname van gedane bestelling bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Nipak geretourneerd.

  2.            Ten aanzien van geleverde zaken is uitsluitend de garantie van toepassing die door de fabrikant c.q. de importeur wordt verstrekt. De afnemer kan geen recht op garantie doen gelden indien hij jegens Nipak in gebreke is met nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

  3.            Onder overmacht dient te worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Nipak zijn toe te rekenen. Hieronder dient te worden begrepen, doch andere situaties niet uitsluitend: stakingen in andere bedrijven dan die van Nipak, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Nipak, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, nietvoorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Nipak afhankelijk is, (on)natuurlijke rampen welke gevolgen hebben voor de door Nipak gebruikte infrastructuur, (dreiging van) – verklaarde danwel niet verklaarde - oorlog, (dreiging van) terrorisme en algemene vervoersproblemen in de ruimste zin van het woord. Nipak heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Nipak haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Nipak opgeschort. 

  4.            Indien de periode van overmacht waarin de nakoming van de verplichtingen door Nipak niet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen zijn zowel Nipak als de koper bevoegd de overeenkomst te schriftelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding aan de zijde van Nipak ontstaat. Indien Nipak bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijk contract betrof. 

  5.            Behoudens in het geval van onvoorwaardelijke opzet of bewuste roekeloosheid van Nipak, dan wel indien het tegendeel uit deze voorwaarden of uit dwingende wetsbepalingen voortvloeit, is Nipak niet aansprakelijk voor enige schade daaronder uitdrukkelijk begrepen gevolgschade, tengevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de door Nipak uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, dan wel tengevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de door Nipak uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, dan wel ten gevolge van een onrechtmatige daad van Nipak of van personen waarvoor Nipak rechtens aansprakelijk kan worden gehouden. De koper vrijwaart Nipak dientengevolge voor alle schade die Nipak mocht leiden als gevolg van aanspraken van derden (overheidsinstanties daarbij inbegrepen), die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst door Nipak. 

  7.Mocht Nipak aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid slechts beperkt voor directe schade. 

  8.Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Nipak aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Nipak toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Nipak is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

  9.Nipak zal nimmer aansprakelijk zijn voor een hoger bedrag dan het (gezamenlijk) factuurbedrag, waarop Nipak krachtens de overeenkomst jegens de koper aanspraak heeft.

  10.          Mocht hetgeen bepaald in artikel 5.7 niet van toepassing zijn, dan is de aansprakelijkheid van Nipak beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in dat schadegeval uitkeert.  

  Artikel 6: Betaling en ontbinding

  1.Onverminderd het bepaalde in artikel 3.3 en tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling, zonder dat koper gerechtigd is tot enige korting of verrekening uit welke hoofde dan ook, te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op de door Nipak omschreven wijze. Na het verstrijken van 30 dagen na factuurdatum is de koper, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeld de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Wanneer de koper het verschuldigde betaald in buitenlandse valuta, komt een eventuele wijziging in muntpariteit tussen de datum waarop de overeenkomst tot stand komt en de datum van betaling voor rekening van de koper. Betalingskorting, welke gebonden zijn aan een termijn waarbinnen de betaling moet zijn verricht, vervallen indien het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn in het bezit van Nipak is. Op enige vergoeding uit hoofde van substantiële en/of met de koper overeengekomen (extra) kortingen, omzetbonussen e.d. heeft de koper uitsluitend recht, indien hij aan al zijn verplichtingen uit alle met Nipak gesloten overeenkomsten volledig en tijdig heeft voldaan.

  2.Indien een factuur na het verstrijken van de in 6.1 genoemde termijn niet volledig is betaald:

  a.     zal Koper, zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist, aan Nipak een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand(deel) cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volledige maanden aangemerkt;

  b.     zal Koper, indien zij heeft gehandeld als Consument, na daartoe door Nipak te zijn gemaand middels een ingebrekestelling, ter zake buitengerechtelijke kosten verschuldigd zijn conform het staffel zoals bepaald in het Besluit vergoeding Buitengerechtelijke Incassokosten, met een absoluut minimum van € 40,00, zonder dat een daadwerkelijke overdracht aan een incassogemachtigde daarvoor is vereist; 

  c.     zal de wederpartij, indien zij wel handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist, ter zake buitengerechtelijke kosten aan H2K verschuldigd zijn - in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten – ten hoogte van 15% van de som van de hoofdsom met een absoluut minimum van € 150,00, zonder dat een daadwerkelijke overdracht aan een incassogemachtigde daarvoor is vereist;

  3.Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en H2K gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij:

  a.     in staat van faillissement wordt verklaard;

  b.     (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;

  c.     door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

  d.     onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

  e.     tot de wettelijke schuldsanering voor natuurlijke personen wordt toegelaten;

  f.      anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

   

   

  Artikel 7: Herroepingsrecht van Consumenten

  1.            De bepalingen in dit artikel zijn slechts van toepassing indien Koper een Consument is. Indien een bepaling in dit artikel afwijkt van een bepaling in de rest van deze Algemene Voorwaarden, wordt geacht de bepaling in dit artikel van toepassing te zijn.

  2.            De Consument heeft het recht om de overeenkomst welke op afstand is gesloten zonder opgaaf van redenen te ontbinden binnen een periode van 14 dagen na ontvangst van de gekochte goederen. 

  3.            De in artikel 7.2 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  a.            als Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Nipak mag een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

  b.            als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

  c.            bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. 

  4.    De in 7.2 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

  5.    Indien Nipak Consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. 

  6.    Tijdens de bedenktijd zal Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 

  7.    Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in 7.6.

  8.    Als Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit op een ondubbelzinnige wijze – met voorkeur schriftelijk – aan Nipak:

  9.    Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Nipak. Dit hoeft niet als Nipak heeft aangeboden het product zelf af te halen. Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

  10.  Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Nipak verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

  11.  Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Consument.

  12.  Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Nipak niet heeft gemeld dat Consument deze kosten moet dragen of als Nipak aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft Consument de kosten voor terugzending niet te dragen. 

  13.  Als Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. 

  14.  Nipak vergoedt alle betalingen van Consument, inclusief eventuele leveringskosten door Nipak in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop Consument hem de herroeping meldt. Tenzij Nipak aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

  15.  Nipak gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat Consument heeft gebruikt, tenzij Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor Consument.

  16.  Als Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Nipak de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

  17.  Nipak kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht:

  a.  Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Nipak geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

  b.Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Nipak worden aangeboden aan Consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

  c.  Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Consument en Consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Nipak de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

  d.Volgens specificaties van Consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

  e.  Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

  f.  Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

  g.Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

  Artikel 8: Toepasselijk recht, forumkeuze en overige bepalingen

  1.  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Nipak partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. 

  2.  De Nederlandse rechter van het arrondissement waar Nipak is gevestigd wordt geacht de bevoegde rechter te zijn in enig conflict tussen Nipak en Koper, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling een zodanige forumkeuze niet toestaat. Nipak blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet.

  3.  De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

  4.  Nipak is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Nipak zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper toezenden. Indien geen tijdstip van inwerking treden is meegedeeld treden wijzigingen jegens de koper in werking zodra hem de wijzigingen zijn meegedeeld.

  5.  Koper is verplicht tot absolute geheimhouding van alle bedrijfsgelegenheden van Nipak die hem in het kader van de overeenkomst ter kennis komen. Deze geheimhouding geldt niet ten aanzien van bedrijfsgelegenheden, welke van algemene bekendheid zijn.

  Artikel 9 Klachtenregeling voor Consumenten

  1.  Nipak beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

  2.  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Nipak, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

  3.  Bij Nipak ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Nipak binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

  4.  Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

  5.  Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Nipak. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

  6.  Een klacht schort de verplichtingen van Nipak niet op, tenzij Nipak schriftelijk anders aangeeft.

  7.  Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Nipak, zal Nipak naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

   

  Customer service: Phone: +31 348-553644 E-Mail: info@nipak.nl

  Keurmerken Nipak BV, Webwinkelkeur, Iso9001, Feedback company

  Betaalmogelijkheden Nipak.com iDEAL, Visa, bankcontact, Giropay, Paypal enz.